Gedragscode

Het Vipassana-meditatiecentrum Groningen (VMG) streeft er naar een open en transparant centrum te zijn. Mediterenden en andere bezoekers moeten zich er op hun gemak kunnen voelen en vertrouwen hebben dat ze op een harmonieuze en veilige manier bezig kunnen zijn met hun eigen spirituele ontwikkeling. Het VMG beseft dat deelnemers zich kwetsbaar opstellen en dat daarom een gedragscode belangrijk is. Deze pagina beschrijft behalve onze gedragscode ook ons meldprotocol en de klachtenregeling. Onderaan de pagina staat informatie over de vertrouwenspersoon en een landelijk meldpunt waar je altijd terecht kunt.

Een gedragscode helpt de veilige sfeer te bewaken en te ondersteunen. De gedragscode van het VMG is gebaseerd op de Vijf Voorschriften waar Theravada-boeddhisten zich aan conformeren. We voorkomen leed en verdiepen onze meditatie, door:

  • …in gedachten en daden het niet-doden en niet-kwetsen te ontwikkelen. De intentie van compassie betekent respect voor alle leven.
  • … niet te nemen wat niet aan ons gegeven is. De intentie van vrijgevigheid betekent respect voor eigendommen van anderen.
  • … niet te liegen en roddelen, en geen grove en loze woorden te gebruiken. De intentie van opmerkzaamheid betekent respect voor stilte, zwijgen en het kiezen van weloverwogen woorden.
  • … in seksueel opzicht met respect om te gaan met jezelf en de ander en geen leed te veroorzaken. De intentie van integriteit betekent respect voor grenzen in de omgang, ook tussen leraar en leerling. In het VMG zijn seksuele uitingen niet gepast.
  • … ons te onthouden van bedwelmende middelen zoals rookwaren, alcohol en drugs. De intentie van achtzaamheid betekent respect voor het proces dat leidt tot bevrijding van lijden.

Een meer uitgebreide gedragscode (met onder andere gedragsregels voor monniken en meer algemene informatie) is op aanvraag beschikbaar via het contactformulier op deze pagina.

Meldprotocol

Wij maken gebruik van een meldprotocol. Dit houdt in dat iedereen verplicht is een overtreding van bovengenoemde gedragsregels te melden indien de veiligheid van een bezoeker of van het meditatiecentrum zelf in het geding is. Het protocol beschrijft hoe je moet handelen bij situaties waarin sprake is van (vermoedens van) ongewenst gedrag en hoe en bij wie deze gemeld moeten worden. Het protocol biedt bescherming aan de melder / degenen die naar het protocol handelen, aan het vermoedelijke slachtoffer en aan degene die beschuldigd wordt. Het protocol geeft ook een verplichting: te handelen op de vastgelegde manier. Het protocol heeft betrekking op het contact tussen alle betrokkenen van het VMG. Mocht je het volledige meldprotocol willen inzien, vraag deze dan aan via het contactformulier op deze pagina.

Externe klachtenregeling

Het Vipassana Meditatiecentrum Groningen (VMG) is van mening dat klachten een belangrijke bron kunnen zijn om de kwaliteit van haar functioneren te verbeteren. Ze vindt het belangrijk dat de buitenwereld ziet dat ze serieus en correct omgaat met klachten. Een klacht is informatie over iets dat verkeerd is gegaan of fout is aan een uiting of activiteit van VMG, volgens de beleving van iemand. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk zijn. Klachten worden bij binnenkomst genoteerd op een klachtenformulier. Verantwoordelijk voor een correcte naleving van de klachtenprocedure is de secretaris. Alle binnengekomen klachten worden door medewerkers of bestuursleden bij de secretaris gemeld.

Vertrouwenspersoon

De onafhankelijke vertrouwenspersoon van het VMG is Nelly Hazen, zij is trainer/coach Communicatie, Leiderschap en Samenwerking bij het Wenckebach Instituut van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Je kunt contact met de vertrouwenspersoon opnemen via de mail of telefonisch.
Nelly Hazen
Mail: p.c.g.hazen@inter.nl.net
Tel: 050 5412852 (b.g.g. graag inspreken op de voicemail)